Giáo Kim Minh đã có mặt tại kho Đà Nẵng

Những chuyến hàng đầu tiên đã có mặt tại đà năng:

San lấp mặt bằng tại kho đà nẵng

San lấp mặt bằng tại kho đà nẵng

Xe cẩu và hàng bố trí


Hàng đã có mặt tại kho Đà Nẵng

Được đăng vào

Viết bình luận